Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HR-ICT / Van Dijk Computeropleidingen gevestigd te Zwammerdam Plein 2a zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer KvK 53606914.

Versie 4.0 gepubliceerd op 4-3-2019.

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. HR-ICT:
  HR-ICT gevestigd te Zwammerdam Plein 2a zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer KvK 53606914. Ook actief onder de geregistreerde handelsnaam Van Dijk Computeropleidingen
 2. Opleiding:
  Een door HR-ICT georganiseerde opleiding, cursus, workshop of training.
 3. Opdrachtgever:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met HR-ICT een overeenkomst is aangegaan betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door HR-ICT.
 4. Deelnemer:
  De persoon die voor een opleiding is ingeschreven.
 5. Inschrijving:
  De aanmelding voor een opleiding.
 6. Annulering:
  1. De opzegging door de opdrachtgever van een overeengekomen dienst.
  2. De afzegging van deelname aan een opleiding door een deelnemer en/of opdrachtgever.
  3. Het niet opdagen van een deelnemer bij een opleiding.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor opleidingen en overige werkzaamheden tussen HR-ICT / Van Dijk Computeropleidingen en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. AANBOD EN AANVAARDING

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van de aanbieding door de opdrachtgever en schriftelijke bevestiging hiervan door HR-ICT.
 2. Tenzij in de aanbieding anders vermeld, is elke aanbieding van HR-ICT maximaal rechtsgeldig voor 30 dagen na het aanbod en vervalt van rechtswege bij niet-acceptatie na deze 30 dagen.
 3. Een overeenkomst met een samengestelde prijsopgave verplicht HR-ICT niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeengekomen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanmelding voor een klassikale opleiding op basis van open inschrijving  geschiedt schriftelijk via de site, per email of telefonisch.
 5. Voor klassikale opleidingen op basis van open inschrijving volstaat de factuur als bevestiging van de aanmelding.
 6. De geplande cursusdata en de locatie(s) van klassikale opleidingen op basis van open inschrijving kunnen door HR-ICT worden gewijzigd. In voorkomende gevallen heeft de opdrachtgever het recht de opleiding kosteloos te annuleren.
 7. Voor klassikale opleidingen op basis van open inschrijvingen heeft HR-ICT het recht om bij niet tijdige betaling deelname aan de opleiding ontzeggen.
 8. Voor klassikale opleidingen op basis van open inschrijvingen heeft HR-ICT het recht om aanmeldingen zonder opgaaf van reden te weigeren.
 9. Aanmeldingen voor klassikale opleidingen op basis van open inschrijvingen zijn  alleen na schriftelijke toestemming van HR-ICT overdraagbaar.
 10. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door HR-ICT en opdrachtgever te worden overeengekomen.

4.Tarieven

 1. De tarieven voor de klassikale cursussen op basis van open inschrijvingen staan bij de desbetreffende cursus vermeld op de website www.vandijkcomputeropleidingen.nl.
 2. De tarieven vermeld op deze website voor de overige diensten en producten zijn indicatief en afhankelijk van de inhoud en samenstelling van de opdracht. De werkelijke kosten hiervan worden opgenomen de aanbieding van HR-ICT.
 3. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW.
 4. Alle tarieven op de website en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van fouten. HR-ICT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele fouten.
 5. Alle tarieven op de website en alle aanbiedingen zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die zonder tussenkomst van derden worden / zijn aangegaan.

5. Aansprakelijkheid

 1. HR-ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HR-ICT is uitgegaan van door, of namens, de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Indien HR-ICT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HR-ICT beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van HR-ICT is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de vergoeding van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. HR-ICT kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
 5. HR-ICT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het opvolgen of interpreteren of toepassen van adviezen, aanbevelingen, voorbeelden etc.
 6. HR-ICT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die een opdrachtgever en/of de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een opleiding of ten gevolge van aanpassingen in de geplande cursusdata of cursuslocatie.
 7. Schadeclaims moeten uiterlijk binnen 14 dagen na het geven desbetreffende opleiding en/of het verlenen van desbetreffende andere diensten bij HR-ICT schriftelijk zijn gemeld.

6. Facturatie en betaling

 1. Na het inschrijven voor een klassikale opleiding op basis van open inschrijving ontvangt de opdrachtgever c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven een factuur.
 2. In-company cursussen, individuele cursussen en andere diensten worden na uitvoering van de dienst gefactureerd.
 3. Bij het aangaan van een overeenkomst verstrekt de opdrachtgever aan HR-ICT de voor de facturatie benodigde gegevens waaronder bedrijfsgegevens, contactpersoon voor de facturatie, mailadres voor de facturatie, intern referentienummer, zoals het PO-Nummer of kostenplaats.
 4. Facturen worden uitsluitend elektronisch verzonden.
 5. Facturen dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.te worden voldaan. Mits niet anders overeengekomen in de overeenkomst wordt de betalingstermijn deze gesteld op 14 dagen.
 6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 25,00. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau dan wel worden overgedragen aan een factoring organisatie, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 7. Standaard zijn alle tarieven inclusief administratiekosten. Echter indien de opdrachtgever, t.b.v. de facturatie, onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt die tot gevolg hebben dat de factuur opnieuw moet worden aangemaakt, of moet worden gecorrigeerd, dan worden administratiekosten á €25 in rekening gebracht.

7. Annulering en uitstel

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan als particulier, niet handelend vanuit beroep of bedrijf, heeft deze recht op een bedenktijd van veertien dagen vanaf de dag nadat de overeenkomst is gesloten. Gedurende deze bedenktijd kan de overeenkomst zonder bijkomende kosten worden geannuleerd.
  Indien de uitvoering van de overeenkomst / de opleiding binnen deze bedenktijd is gepland en de deelnemer heeft daadwerkelijk de dienst afgenomen; dan heeft de opdrachtgever impliciet afgezien van deze bedenktijd.
 2. Indien een opdrachtgever een opleiding annuleert of uitstelt dan zal deze aan HR-ICT annuleringskosten, c.q. kosten wegens uitstel van de opleiding verschuldigd zijn. Deze kosten worden berekend aan de hand van een percentage van de prijs van de opleiding.
 3. Bij annulering of uitstel meer dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden geen annuleringskosten en geen kosten wegens uitstel.
 4. Bij annulering of uitstel van 7 tot 14 dagen voor aanvang van de 1e dag van de opleiding bedragen de annuleringskosten 75 % van de kosten van de opleiding en de kosten wegens uitstel 25% van de kosten van de opleiding.
 5. Bij annulering of uitstel minder dan 7 dagen voor aanvang van de 1e dag van de opleiding bedragen de annuleringskosten 100 % van de kosten van de opleiding en de kosten wegens uitstel 25% van de kosten van de opleiding.
 6. Annuleringen en verzoeken tot uitstel kunnen door opdrachtgever uitsluitend per e-mail worden gedaan. Hiervan ontvangt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van HR-ICT.

8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is HR-ICT gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dit zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat HR-ICT tot schadeloosstelling verplicht is.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan HR-ICT kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van HR-ICT kan worden gevergd.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en HR-ICT is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.